หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91กท 0404/514615 มิถุนายน 2564ขอมอบแผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92กท 0404/525017 มิถุนายน 2564ส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93กท 1906/13408 มิถุนายน 2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 ครั้งที่ 1กองงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94กท 0403/ว 7917 มิถุนายน 2564ประชาสัมพันธ์หมวกประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
95กท 1902/15110 มิถุนายน 2564การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 1305/290017 มิถุนายน 2564บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
97กท 1601/71716 มิถุนายน 2564การโอนวัสดุ จำนวน 5 รายการสำนักงานเลขานุการ
สำนักการจราจรและขนส่ง
98ด่วนมาก
กท 0404/ว. 160
17 มิถุนายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
99ด่วนที่สุด
กท 0401/1665
16 มิถุนายน 2564ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100กท 0708/432511 มิถุนายน 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย