หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 842 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21กท 0406/ว 2613 มกราคม 2564เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
22ด่วนที่สุด
กท 0708/186
12 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
23ด่วนที่สุด
กท 0708/184
12 มกราคม 2564การดำเนินการตตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
24กท 0708/17012 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
25ด่วนที่สุด
กท 0406/23
12 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26กท 0403/ว 818 มกราคม 2564ขอความร่วมมือแจ้งการปิดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
27กท 1305/12707 มกราคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
28กท 1305/16208 มกราคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
29กท 1305/15908 มกราคม 2564ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
30กท 1307/10307 มกราคม 2564บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง