หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21กท 0708/537113 กรกฎาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
22กท 0403/ว 9816 กรกฎาคม 2564การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
23กท 1207/135414 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
24ด่วนที่สุด
กท 1201/1375
15 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
25กท 1204/323412 กรกฎาคม 2564โอนวัสดุรื้อถอน จากงานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขนสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
26กท 0403/ว 9316 กรกฎาคม 2564งดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและการรายงานประจำเดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
27กท 0306/18309 กรกฎาคม 2564การดำเนินการตามข้อสังเกต ก.ก.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
28กท 1902/41713 กรกฎาคม 2564ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
29กท 0303/109314 กรกฎาคม 2564การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Nomal"กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
30กท 1902/17502 กรกฎาคม 2564การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร