หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 842 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41กท 0501/05507 มกราคม 2564สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
42ด่วนที่สุด
กท 0406/12
06 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
43ด่วนที่สุด
กท 0501/2597
30 ธันวาคม 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
44กท 1906/0024028 ธันวาคม 2563สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 ครั้งที่ 10กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
45กท 0407/604 มกราคม 2564ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 0304/13
05 มกราคม 2564สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานครกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
47กท 0403/ว305 มกราคม 2564ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขธิการวุฒิสภาแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48กท 1102/619930 ธันวาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ส่งข้าราชการอบรมโครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่งแวดล้อมปลอดภัยกองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
49ด่วนที่สุด
กท 0302/16
05 มกราคม 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Public Service 4.0 : Smart Nation Citizen Servicesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
50กท 0501/4004 มกราคม 2564แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรับหรือส่งเงิน และควบคุมการไปรับหรือส่งเงินสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล