หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 1201/1300
07 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
42ด่วนที่สุด
กท 0403/ว92
12 กรกฎาคม 2564ลดธงครึ่งเสาสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
43ด่วนที่สุด
กท 0307/1060
07 กรกฎาคม 2564แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานครกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
44กท 1505/200005 กรกฎาคม 2564ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
45กท 0301/101530 มิถุนายน 2564ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5 / 2564กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 1305/3145
01 กรกฎาคม 2564การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
47ด่วนที่สุด
กท 0501/0782
07 กรกฎาคม 2564ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
48ด่วนที่สุด
กท 0401/1979
06 กรกฎาคม 2564หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49ด่วนที่สุด
กท 0200/3065
05 กรกฎาคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
50กท 0501/122307 กรกฎาคม 2564การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล