หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 615 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61กท 0501/191501 ตุลาคม 2563การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62กท 0301/164329 กันยายน 2563ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
63กท 0501/190824 กันยายน 2563รายงานผลดำเนินการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รอบที่ 3 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) และผลรวมปีงบประมาณ 2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64กท 0303/163730 กันยายน 2563การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
65กท 0403/ว15630 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 และพิธีสมโภชกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูงฯสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
66กท 0403/ว 15730 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
67กท 0403/ว 15529 กันยายน 2563ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68กท 0401/337425 กันยายน 2563โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
69กท 0501/188129 กันยายน 2563สำเนา คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2010/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
70ด่วนที่สุด
กท 0501/1878
28 กันยายน 2563การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล