หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61กท 0501/117930 มิถุนายน 2564การขอรับทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62กท 1303/287216 มิถุนายน 2564การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Onlineกองการเงิน
สำนักการคลัง
63กท 0501/117602 กรกฎาคม 2564ขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64กท 0200/288917 มิถุนายน 2564ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดส่งข้อมูลเอกสารสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
65กท 1505/194628 มิถุนายน 2564ขอเชิญร่วมบริจาค "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"สำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
66ด่วนที่สุด
กท 0501/1167
23 มิถุนายน 2564การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
67กท 0403/ว 8529 มิถุนายน 2564การรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ.สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68กท 0403/ว 8429 มิถุนายน 2564กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
69กท 0403/ว 8629 มิถุนายน 2564ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของการประปานครหลวง (กปน.)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
70ด่วนที่สุด
กท 0404/5748
29 มิถุนายน 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366