หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 0701/4795
25 มิถุนายน 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
72กท 0400.1/45825 มิถุนายน 2564รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบทีี่ 1 ของสำนักเทศกิจสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
73ด่วนมาก
กท 0200/2901
29 มิถุนายน 2564ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหารสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
74ด่วนที่สุด
กท 0403/3445
24 มิถุนายน 2564การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
75ด่วนที่สุด
กท 1305/2836
14 มิถุนายน 2564ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
76กท 0501/114828 มิถุนายน 2564ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
77กท 0404/562425 มิถุนายน 2564ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78ด่วนที่สุด
กท 0401/1742
22 มิถุนายน 2564การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสุขภาวะสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79ด่วนที่สุด
กท 0401/1755
23 มิถุนายน 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80กท 0406/16218 มิถุนายน 2564การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร