หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 99 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนมาก
กท 0404/6908
06 มิถุนายน 2566ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
22ด่วนมาก
สพท. 19/2566
28 เมษายน 2566การจัดสัมมนาทางวิชาการสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
23ด่วนมาก
กท 0404/6134
22 พฤษภาคม 2566รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
24ด่วนมาก
กท 0501/0862
29 มีนาคม 2566การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
25ด่วนมาก
กท 0401/839
07 มีนาคม 2566การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 29สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26ด่วนมาก
กท 0401/674
16 กุมภาพันธ์ 2566การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 29สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
27ด่วนมาก
กท 0401/567
09 กุมภาพันธ์ 2566การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
28ด่วนมาก
กท 0404/13528
27 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
29ด่วนมาก
กท 0404/13322
26 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
30ด่วนมาก
กท 0404/13205
21 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร