หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 67 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนมาก
กท 0502/8558
08 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
22ด่วนมาก
กท 0401/3203
04 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
23ด่วนมาก
กท 0404/10568
03 พฤศจิกายน 2564ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
24ด่วนมาก
กท 1307/6240
01 พฤศจิกายน 2564ขอสอบถามความต้องการใช้ทรัพย์สิน 2 รายการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
25ด่วนมาก
กท 0404/ว.302
05 พฤศจิกายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26ด่วนมาก
กท 0404/10463
01 พฤศจิกายน 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
27ด่วนมาก
กท 0601/10192
08 ตุลาคม 2564การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
28ด่วนมาก
กท 0404/7686
31 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
29ด่วนมาก
กท 0302/1326
31 สิงหาคม 2564สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
30ด่วนมาก
กท 0501/1391
05 สิงหาคม 2564แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล