หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 56 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนมาก
กท 0302/1110
15 กรกฎาคม 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดียกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
22ด่วนมาก
กท 0306/1112
15 กรกฎาคม 2564แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
23ด่วนมาก
กท 0200/2901
29 มิถุนายน 2564ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหารสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
24ด่วนมาก
กท 0404/ว. 160
17 มิถุนายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
25ด่วนมาก
กท 0404/1953
09 มิถุนายน 2564การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26ด่วนมาก
กท 0401/1325
25 พฤษภาคม 2564แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
27ด่วนมาก
กท 0404/4286
18 พฤษภาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
28ด่วนมาก
กท 0200/1447
08 เมษายน 2564ขอให้หน่วยงานกรุณายืนยันความเห็นต่อร่างประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 60สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
29ด่วนมาก
กท 1505/748
24 มีนาคม 2564การจ้างงานคนพิการสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
30ด่วนมาก
กท 0404/2697
26 มีนาคม 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร