หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 100 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนมาก
กท 0404/13205
21 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
32ด่วนมาก
กท 0404/12525
07 ธันวาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนมาก
กท 0302/2491
28 พฤศจิกายน 2565ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Realizing the Right to Adequate Housing in the Context of Habitat III New Urban Agenda - Policies, Planning and Pratices"กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
34ด่วนมาก
กท 0404/12010
24 พฤศจิกายน 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35ด่วนมาก
กท 0306/2394
11 พฤศจิกายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
36ด่วนมาก
กท 0404/11411
07 พฤศจิกายน 2565แจ้งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพสามัญที่ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
37ด่วนมาก
กท 0409/830
22 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38ด่วนมาก
กท 0306/1943
19 กันยายน 2565การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริตกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
39ด่วนมาก
กท 0510/ 528
24 สิงหาคม 2565การมอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการขับเคลือนนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
40ด่วนมาก
กท 0302/1663
18 สิงหาคม 2565สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร