หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 40 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนมาก
กท 0408/3596
20 กรกฎาคม 2563การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ Facebook และ Twitter ของกรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
32ด่วนมาก
กท 0404/6894
21 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนมาก
กท 0404/3626
15 กรกฎาคม 2563ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34ด่วนมาก
กท 0404/4839
20 พฤษภาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35ด่วนมาก
กท 1303/2214
07 พฤษภาคม 2563แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)กองการเงิน
สำนักการคลัง
36ด่วนมาก
กท 0302/737
21 เมษายน 2563ขอเชิญรับสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 ,66กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
37ด่วนมาก
กท 0404/3401
01 เมษายน 2563รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38ด่วนมาก
กท 0501/667
03 เมษายน 2563การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
39ด่วนมาก
กท 0501/576
24 มีนาคม 2563รายงานจัดทำแผนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ของสำนักงานเลขานุการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
40ด่วนมาก
กท 0404/2652
11 มีนาคม 2563มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร