หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 56 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนมาก
กท  0404/2655
25 มีนาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 733/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2564กองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
32ด่วนมาก
กท 0408/722
08 กุมภาพันธ์ 2564ขอให้แก้ไขรายชื่อผู้บริหารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการ กทม. ประจำปี 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนมาก
กท 0404/782
26 มกราคม 2564รับสมัครเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34ด่วนมาก
กท 1803/657
03 ธันวาคม 2563การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
35ด่วนมาก
กท 0404/11477
27 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
36ด่วนมาก
กท 0302/1944
18 พฤศจิกายน 2563ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Ending TB in the Era of Universal Health Coverage toward Sustainable Development Goalsกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
37ด่วนมาก
กท 0404/11235
17 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38ด่วนมาก
กท 0401/3616
27 ตุลาคม 2563หลักสูตรการสัมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
39ด่วนมาก
กท 0404/773
28 ตุลาคม 2563รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
40ด่วนมาก
กท 0501/1558
24 สิงหาคม 2563ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี งบประมาณกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล