หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 67 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนมาก
กท 0404/2697
26 มีนาคม 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42ด่วนมาก
กท  0404/2655
25 มีนาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 733/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2564กองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
43ด่วนมาก
กท 0408/722
08 กุมภาพันธ์ 2564ขอให้แก้ไขรายชื่อผู้บริหารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการ กทม. ประจำปี 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44ด่วนมาก
กท 0404/782
26 มกราคม 2564รับสมัครเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
45ด่วนมาก
กท 1803/657
03 ธันวาคม 2563การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
46ด่วนมาก
กท 0404/11477
27 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
47ด่วนมาก
กท 0302/1944
18 พฤศจิกายน 2563ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Ending TB in the Era of Universal Health Coverage toward Sustainable Development Goalsกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
48ด่วนมาก
กท 0404/11235
17 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49ด่วนมาก
กท 0401/3616
27 ตุลาคม 2563หลักสูตรการสัมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
50ด่วนมาก
กท 0404/773
28 ตุลาคม 2563รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร