หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 100 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนมาก
กท 0404/7932
15 สิงหาคม 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42ด่วนมาก
กท 0306/ว 197
10 สิงหาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
43ด่วนมาก
กท 0404/7842
10 สิงหาคม 2565แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44ด่วนมาก
กท 0302/1309
01 กรกฎาคม 2565ขอส่งคู่มือกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
45ด่วนมาก
กท 0401/2343
21 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนมาก
กท 0302/1072
06 มิถุนายน 2565ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Development of Local Governments for Sustainable and Carbon - neutral Urban Development กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
47ด่วนมาก
กท 0302/1012
30 พฤษภาคม 2565กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
48ด่วนมาก
กท 0901/1116
17 พฤษภาคม 2565บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการโยธา
49ด่วนมาก
กท 0306/ว 102
27 พฤษภาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
50ด่วนมาก
กท 0404/ว.62
28 กุมภาพันธ์ 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร