หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 100 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนมาก
กท 0404/12503
23 ธันวาคม 2564ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
52ด่วนมาก
กท 0502/8685
30 พฤศจิกายน 2564การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
53ด่วนมาก
กท 0401/3274
12 พฤศจิกายน 2564หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
54ด่วนมาก
กท 0502/8558
08 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
55ด่วนมาก
กท 0401/3203
04 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56ด่วนมาก
กท 0404/10568
03 พฤศจิกายน 2564ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57ด่วนมาก
กท 1307/6240
01 พฤศจิกายน 2564ขอสอบถามความต้องการใช้ทรัพย์สิน 2 รายการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
58ด่วนมาก
กท 0404/ว.302
05 พฤศจิกายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
59ด่วนมาก
กท 0404/10463
01 พฤศจิกายน 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60ด่วนมาก
กท 0601/10192
08 ตุลาคม 2564การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์