หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 64 ของรายการทั้งหมด 64 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนมาก
กท 0404/3401
01 เมษายน 2563รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
62ด่วนมาก
กท 0501/667
03 เมษายน 2563การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
63ด่วนมาก
กท 0501/576
24 มีนาคม 2563รายงานจัดทำแผนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ของสำนักงานเลขานุการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64ด่วนมาก
กท 0404/2652
11 มีนาคม 2563มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร