หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0403/ว119
27 กันยายน 2565การประชุมชี้แจงการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0403/1893
21 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0200/5606
21 กันยายน 2565รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2565สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
อ 0060/2565
20 กันยายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) ครั้งที่ 12สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5ด่วนที่สุด
กท 0401/3648
19 กันยายน 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา Young Leaders' Program (YLP) ปีการศึกษา 2566 - 2567สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 114
21 กันยายน 2565กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนที่สุด
กท 0200/5568
20 กันยายน 2565ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
8ด่วนที่สุด
กท 0502/1157
21 กันยายน 2565ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช.กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9ด่วนที่สุด
กท 0501/1824
16 กันยายน 2565ขอเชิญรับฟังบรรยายชี้แจงแนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10ด่วนที่สุด
กท 0200/5294
12 กันยายน 2565ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร