หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0502/8304
17 กันยายน 2564การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเททพมหานคร ประจำปี 2566กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2ด่วนที่สุด
กท 1906/165
27 สิงหาคม 2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 1305/4234
02 กันยายน 2564มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
4ด่วนที่สุด
กท 0405/5134
09 กันยายน 2564คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินคดีสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 0404/8176
10 กันยายน 2564แจ้งกำหนดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0403/4803
08 กันยายน 2564การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนที่สุด
กท 0708/7303
03 กันยายน 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
8ด่วนที่สุด
กท 1308/4240
03 กันยายน 2564หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง
9ด่วนที่สุด
กท 0401/2684
06 กันยายน 2564ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0501/1641
06 กันยายน 2564ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมนวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ"สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล