หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0302/1204
21 มิถุนายน 2565ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 0403/3372
22 มิถุนายน 2565แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าด้านถนนดินสอสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 1902/347
21 มิถุนายน 2565ขอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
94ด่วนที่สุด
กท 0200/2766
21 มิถุนายน 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
95ด่วนที่สุด
กท 0708/5128
10 มิถุนายน 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
96ด่วนที่สุด
กท 0404/5799
16 มิถุนายน 2565เปลี่ยนแปลงเวลารับสมัครกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97ด่วนที่สุด
กท 0401/2239
16 มิถุนายน 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98ด่วนที่สุด
กท 0404/5721
15 มิถุนายน 2565การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
99ด่วนที่สุด
กท 0302/1131
13 มิถุนายน 2565ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
100ด่วนที่สุด
กท 1104/3105
09 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม