หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0501/1043
05 มิถุนายน 2563คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
92ด่วนที่สุด
กท 0406/375
02 มิถุนายน 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 0401/1819
01 มิถุนายน 2563ขอเชิญเข้าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94ด่วนที่สุด
กท 0401/1781
28 พฤษภาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
95ด่วนที่สุด
กท 0502/778
01 มิถุนายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองและการพัฒนาฐานข้อมูลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
96ด่วนที่สุด
กท 0704/4250
28 พฤษภาคม 2563เวียนแจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สำนักอนามัย
97ด่วนที่สุด
กท 1305/2644
29 พฤษภาคม 2563การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
98ด่วนที่สุด
กท 0502/770
01 มิถุนายน 2563แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
99ด่วนที่สุด
กท 0501/1012
01 มิถุนายน 2563ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
100ด่วนที่สุด
กท 1305/2546
22 พฤษภาคม 2563ซักความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19))สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง