หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0406/184
27 มีนาคม 2563เวียนแจ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 0408/1568
24 มีนาคม 2563ขอส่งคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 0507/578
25 มีนาคม 2563การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนมาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home)กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
94ด่วนที่สุด
กท 0200/1113
24 มีนาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
95ด่วนที่สุด
กท 0303/591
24 มีนาคม 2563ขอส่งแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
96ด่วนที่สุด
กท 0403/1979
23 มีนาคม 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97ด่วนที่สุด
กท 0401/1194
23 มีนาคม 2563เลื่อนการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 5-10สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98ด่วนที่สุด
กท 0502/540
19 มีนาคม 2563มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
99ด่วนที่สุด
กท 0404/2933
18 มีนาคม 2563ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 71 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100ด่วนที่สุด
กท 0401/1085
18 มีนาคม 2563เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร