หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0401/1159
07 พฤษภาคม 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปี 2564 ประเด็น "หลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Protection : HRP)"สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 1102/1956
06 พฤษภาคม 2564การรับบริจาค "รวมใจ สู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี"กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
93ด่วนที่สุด
กท 0701/3105
05 พฤษภาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
94ด่วนที่สุด
กท 0501/815
05 พฤษภาคม 2564การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
95ด่วนที่สุด
กท 0410/0459
03 พฤษภาคม 2564แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับ - ส่ง หนังสือและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวสำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96ด่วนที่สุด
กท 0307/689
29 เมษายน 2564ขอส่งสำเนาประกาศ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และสำเนาระเบียบ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
97ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 50
30 เมษายน 2564นายตรี ภวภูตานนท์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98ด่วนที่สุด
กท 0401/1133
29 เมษายน 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
99ด่วนที่สุด
กท 0303/681
29 เมษายน 2564แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2564กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
100ด่วนที่สุด
กท 0302/658
26 เมษายน 2564แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร