หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0401/3230
14 กันยายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 0404/8336
11 กันยายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 0406/627
09 กันยายน 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94ด่วนที่สุด
กท 0501/1700
01 กันยายน 2563การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
95ด่วนที่สุด
กท 1305/4373
01 กันยายน 2563การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
96ด่วนที่สุด
กท 0404/8670
09 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97ด่วนที่สุด
กท 0401/3137
03 กันยายน 2563การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98ด่วนที่สุด
กท 1303/607
01 กันยายน 2563การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพันกองการเงิน
สำนักการคลัง
99ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 129
03 กันยายน 2563ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100ด่วนที่สุด
กท 1302/4294
27 สิงหาคม 2563แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ ที่พึงใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562กองรายได้
สำนักการคลัง