หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 735 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101ด่วนที่สุด
กท 0200/3687
22 กรกฎาคม 2565ข้อสั่งการจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
102ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 167
20 กรกฎาคม 2565ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
103ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 76
21 กรกฎาคม 2565พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
104ด่วนที่สุด
กท 0401/2711
21 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
105ด่วนที่สุด
กท 0302/1466
22 กรกฎาคม 2565ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
106ด่วนที่สุด
กท 0401/2681
20 กรกฎาคม 2565การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
107ด่วนที่สุด
กท 0708/6779
12 กรกฎาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
108ด่วนที่สุด
กท 1305/3520
12 กรกฎาคม 2565การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
109ด่วนที่สุด
กท 0401/2654
18 กรกฎาคม 2565การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวันสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
110ด่วนที่สุด
กท 0501/1325
12 กรกฎาคม 2565การใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (SED - Learning)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366