หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 245 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111ด่วนที่สุด
กท 0406/706
02 ตุลาคม 2563การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
112ด่วนที่สุด
กท 0501/1936
01 ตุลาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
113ด่วนที่สุด
กท 0200/4000
01 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
114ด่วนที่สุด
กท 0406/045
30 ตุลาคม 2563ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
115ด่วนที่สุด
กท 0501/1878
28 กันยายน 2563การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
116ด่วนที่สุด
กท 0501/1855
23 กันยายน 2563ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
117ด่วนที่สุด
กท 0502/1345
25 กันยายน 2563การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
118ด่วนที่สุด
กท 1309/4772
23 กันยายน 2563เร่งรัดการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563กองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง
119ด่วนที่สุด
กท 0200/3860
22 กันยายน 2563ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
120ด่วนที่สุด
กท 1304/4629
17 กันยายน 2563ขอให้หน่วยงานดำเนินการชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนค่าจ้างฯสำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเร็วกองบัญชี
สำนักการคลัง