หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 735 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111ด่วนที่สุด
กท 0510/413
12 กรกฎาคม 2565ขอส่งสำเนาหนังสือการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัลกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
112ด่วนที่สุด
กท 1207/1312
07 กรกฎาคม 2565ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
113ด่วนที่สุด
กท 0401/2583
08 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
114ด่วนที่สุด
กท 0404/6667
07 กรกฎาคม 2565เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
115ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 72
07 กรกฎาคม 2565รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
116ด่วนที่สุด
กท 0708/6294
01 กรกฎาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
117ด่วนที่สุด
กท 0302/1328
05 กรกฎาคม 2565ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Urban Pandemic Response In Citiesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
118ด่วนที่สุด
กท 0401/2503
05 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 18สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
119ด่วนที่สุด
กท 1207/1290
05 กรกฎาคม 2565การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
120ด่วนที่สุด
กท 0303/1296
01 กรกฎาคม 2565ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร