หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 121 - 130 ของรายการทั้งหมด 735 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
121ด่วนที่สุด
กท 0303/1313
01 กรกฎาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
122ด่วนที่สุด
กท 0405/4249
01 กรกฎาคม 2565การทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
123ด่วนที่สุด
กท 0602/3219
29 มิถุนายน 2565ขอส่งสำเนาคำสั่งฯ โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
124ด่วนที่สุด
กท 0708/ว. 133
27 มิถุนายน 2565มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการแพร่ระบาดกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
125ด่วนที่สุด
กท 0602/7044
29 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 (สคส.4)สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
126ด่วนที่สุด
กท 1104/3429
28 มิถุนายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง Green & Low-Carbon City Development จากสาธารณรัฐประชาชนจีนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
127ด่วนที่สุด
กท 0403/ว64
29 มิถุนายน 2565การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
128ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 67
01 กรกฎาคม 2565คุณหญิงนันทกา สุรประภาตะนันท์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่อนิจกรรมสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
129ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 66
30 มิถุนายน 2565ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น Aสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
130ด่วนที่สุด
กท 0306/1278
29 มิถุนายน 2565การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร