หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 121 - 130 ของรายการทั้งหมด 245 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
121ด่วนที่สุด
กท 0707/7279
14 กันยายน 2563การตรวจคัดกรองในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย
122ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 137
17 กันยายน 2563พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
123ด่วนที่สุด
กท 0401/3230
14 กันยายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
124ด่วนที่สุด
กท 0404/8336
11 กันยายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
125ด่วนที่สุด
กท 0406/627
09 กันยายน 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
126ด่วนที่สุด
กท 0501/1700
01 กันยายน 2563การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
127ด่วนที่สุด
กท 1305/4373
01 กันยายน 2563การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
128ด่วนที่สุด
กท 0404/8670
09 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
129ด่วนที่สุด
กท 0401/3137
03 กันยายน 2563การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
130ด่วนที่สุด
กท 1303/607
01 กันยายน 2563การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพันกองการเงิน
สำนักการคลัง