หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 735 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131ด่วนที่สุด
กท 0200/2983
29 มิถุนายน 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
132ด่วนที่สุด
กท 0404/6273
28 มิถุนายน 2565ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
133ด่วนที่สุด
กท 0701/6072
28 มิถุนายน 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
134ด่วนที่สุด
กท 0406/991
24 มิถุนายน 2565การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
135ด่วนที่สุด
กท 0601/6696
22 มิถุนายน 2565ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
136ด่วนที่สุด
กท 0406/3709
24 มิถุนายน 2565เวียนแจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
137ด่วนที่สุด
กท 0302/1205
21 มิถุนายน 2565การดำเนินการตามแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding)กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
138ด่วนที่สุด
กท 0302/1204
21 มิถุนายน 2565ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
139ด่วนที่สุด
กท 0403/3372
22 มิถุนายน 2565แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าด้านถนนดินสอสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
140ด่วนที่สุด
กท 1902/347
21 มิถุนายน 2565ขอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร