หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 245 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 129
03 กันยายน 2563ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
132ด่วนที่สุด
กท 1302/4294
27 สิงหาคม 2563แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ ที่พึงใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562กองรายได้
สำนักการคลัง
133ด่วนที่สุด
กท 0403/ว126
28 สิงหาคม 2563การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
134ด่วนที่สุด
กท 0200/3468
28 สิงหาคม 2563ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
135ด่วนที่สุด
กท 0501/1618
26 สิงหาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
136ด่วนที่สุด
กท 0502/1195
27 สิงหาคม 2563รายงานผลการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานครกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
137ด่วนที่สุด
กท 0502/1181
25 สิงหาคม 2563รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
138ด่วนที่สุด
กท 1207/1944
18 สิงหาคม 2563การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
139ด่วนที่สุด
กท 0200/3185
13 สิงหาคม 2563ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/4259 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
140ด่วนที่สุด
กท 0403/5071
07 สิงหาคม 2563พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร