หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 1305/5065
30 กันยายน 2563การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
12ด่วนที่สุด
กท 1305/5143
02 ตุลาคม 2563แนวทางการพิจารณาโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
13ด่วนที่สุด
กท 0501/1946
05 ตุลาคม 2563บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
14ด่วนที่สุด
กท 0406/706
02 ตุลาคม 2563การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนที่สุด
กท 0501/1936
01 ตุลาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
16ด่วนที่สุด
กท 0200/4000
01 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
17ด่วนที่สุด
กท 0406/045
30 ตุลาคม 2563ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
18ด่วนที่สุด
กท 0501/1878
28 กันยายน 2563การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
19ด่วนที่สุด
กท 0501/1855
23 กันยายน 2563ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
20ด่วนที่สุด
กท 0502/1345
25 กันยายน 2563การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล