หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 0306/0360
02 กันยายน 2564การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
12ด่วนที่สุด
กท 0404/ว.239
06 กันยายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
13ด่วนที่สุด
กท 0701/7188
31 สิงหาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
14ด่วนที่สุด
กท 0403/4675
03 กันยายน 2564ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของโครงการปรับปรุงห้องทำงานของส่วนประสานนโยบายและส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนที่สุด
กท 0404/7667
30 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0102/ว 5198 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16ด่วนที่สุด
กท 0708/7112
30 สิงหาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
17ด่วนที่สุด
กท 0501/1576
01 กันยายน 2564ข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
18ด่วนที่สุด
กท 0501/1571
01 กันยายน 2564การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
19ด่วนที่สุด
กท 0502/8221
31 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
20ด่วนที่สุด
กท 0404/7662
30 สิงหาคม 2564สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร