หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 0404/9120
12 กันยายน 2565ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 108
12 กันยายน 2565พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
13ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 103
09 กันยายน 2565ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14ด่วนที่สุด
กท 0401/3533
08 กันยายน 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 13สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนที่สุด
กท 0502/1110
12 กันยายน 2565ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
16ด่วนที่สุด
กท 1305/4674
07 กันยายน 2565ซักซ้อมการคืนหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
17ด่วนที่สุด
กท 0302/1851
08 กันยายน 2565ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่นกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
18ด่วนที่สุด
กท 0708/8525
30 สิงหาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
19ด่วนที่สุด
กท 0401/3400
31 สิงหาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
20ด่วนที่สุด
กท 0302/1776
31 สิงหาคม 2565ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย "Special Training Programme for Yoga Trainners"กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร