หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 0304/13
05 มกราคม 2564สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานครกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
12ด่วนที่สุด
กท 0302/16
05 มกราคม 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Public Service 4.0 : Smart Nation Citizen Servicesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
13ด่วนที่สุด
กท 0401/22
04 มกราคม 2564แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14ด่วนที่สุด
กท 0403/951
30 ธันวาคม 2563ขอให้มีการกำกับ ควบคุมข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วนที่สุด
กท 0502/ศบค.กทม.2349
24 มกราคม 2564ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรุงเทพมหานครกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
16ด่วนที่สุด
กท 0406/945
30 ธันวาคม 2563เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17ด่วนที่สุด
กท 0403/199
30 ธันวาคม 2563ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
18ด่วนที่สุด
กท 0403/934
28 ธันวาคม 2563ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดต่อเนื่องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
19ด่วนที่สุด
กท 0501/2467
25 ธันวาคม 2563ประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
20ด่วนที่สุด
กท 1305/8542
23 ธันวาคม 2563การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง