หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 1902/468
13 กรกฎาคม 2563การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
12ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 105
20 กรกฎาคม 2563พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
13ด่วนที่สุด
กท 0401/2393
17 กรกฎาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14ด่วนที่สุด
กท 1308/461
10 กรกฎาคม 2563กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลกองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง
15ด่วนที่สุด
กท 0404/6634
14 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16ด่วนที่สุด
กท 0401/2325
13 กรกฎาคม 2563ทุนโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17ด่วนที่สุด
กท 0501/1211
29 มิถุนายน 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
18ด่วนที่สุด
กท 0406/454
09 กรกฎาคม 2563เวียนแจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
19ด่วนที่สุด
กท 1301/3317
08 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย MEA EV SMART CHARGING SYSTEM ของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเลขานุการ
สำนักการคลัง
20ด่วนที่สุด
กท 0707/5361
08 กรกฎาคม 2563การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย