หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 213
24 สิงหาคม 2565ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
22ด่วนที่สุด
กท 0401/3364
30 สิงหาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
23ด่วนที่สุด
กท 0404/ว.218
29 สิงหาคม 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
24ด่วนที่สุด
กท 0200/4826
26 สิงหาคม 2565ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
25ด่วนที่สุด
กท 0404/8444
25 สิงหาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26ด่วนที่สุด
กท 1602/1094
22 สิงหาคม 2565การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์กองนโยบายและแผนงาน
สำนักการจราจรและขนส่ง
27ด่วนที่สุด
กท 0401/3223
22 สิงหาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
28ด่วนที่สุด
กท 0404/8317
23 สิงหาคม 2565แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
29ด่วนที่สุด
กท 0403/ 87
23 สิงหาคม 2565ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบริเวณบนลานคนเมือง และลานจอดรถยนต์ชั้นAสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
30ด่วนที่สุด
กท 0502/1019
23 สิงหาคม 2565ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล