หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
09 กรกฎาคม 2563การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอารมย์ วงษ์มหา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
22ด่วนที่สุด
กท 0601/7080
25 มิถุนายน 2563ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
23ด่วนที่สุด
กท 0701/5237
01 กรกฎาคม 2563ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
24ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 95
30 มิถุนายน 2563การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
25ด่วนที่สุด
กท 0401/2095
26 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7-8สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26ด่วนที่สุด
กท 0501/1221
29 มิถุนายน 2563สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
27ด่วนที่สุด
กท 0403/4149
25 มิถุนายน 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
28ด่วนที่สุด
กท 0200/2407
24 มิถุนายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
29ด่วนที่สุด
กท 0406/408
23 มิถุนายน 2563การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชนสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
30ด่วนที่สุด
กท 0701/4908
22 มิถุนายน 2563เส้นทางระบบงานสารบรรณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย