หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 1001/4185
28 ธันวาคม 2563บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ
22ด่วนที่สุด
กท 1207/2593
28 ธันวาคม 2563ขอยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
23ด่วนที่สุด
กท 0701/9817
23 ธันวาคม 2563ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยุสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
24ด่วนที่สุด
กท 0701/9819
23 ธันวาคม 2563ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
25ด่วนที่สุด
กท 0403/8454
24 ธันวาคม 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26ด่วนที่สุด
กท 0303/913
23 ธันวาคม 2563การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19) ของกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
27ด่วนที่สุด
กท 1207/2902
22 ธันวาคม 2563ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
28ด่วนที่สุด
กท 0401/2442
23 ธันวาคม 2563แจ้งเลื่อนการดำเนินการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
29ด่วนที่สุด
กท 0306/2154
23 ธันวาคม 2563การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ..กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
30ด่วนที่สุด
กท 0200/908
22 ธันวาคม 2563ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร