หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 1902/483
19 สิงหาคม 2564แนวทางการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
22ด่วนที่สุด
กท 0303/1301
26 สิงหาคม 2564การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
23ด่วนที่สุด
กท 0302/1281
23 สิงหาคม 2564ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Road Maintenance (B)กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
24ด่วนที่สุด
กท 0701/6728
20 สิงหาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
25ด่วนที่สุด
กท 0501/1428
16 สิงหาคม 2564การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
26ด่วนที่สุด
กท 0502/8180
18 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และเตรียมความพร้อมการสัมมนากองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
27ด่วนที่สุด
กท 0502/8168
19 สิงหาคม 2564การสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
28ด่วนที่สุด
กท 0306/1241
13 สิงหาคม 2564แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
29ด่วนที่สุด
กท 0401/2384
17 สิงหาคม 2564การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
30ด่วนที่สุด
กท 0502/8148
17 สิงหาคม 2564แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกระทรวงมหาดไทยกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล