หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0404/8670
09 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
32ด่วนที่สุด
กท 0401/3137
03 กันยายน 2563การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนที่สุด
กท 1303/607
01 กันยายน 2563การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพันกองการเงิน
สำนักการคลัง
34ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 129
03 กันยายน 2563ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35ด่วนที่สุด
กท 1302/4294
27 สิงหาคม 2563แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ ที่พึงใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562กองรายได้
สำนักการคลัง
36ด่วนที่สุด
กท 0403/ว126
28 สิงหาคม 2563การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
37ด่วนที่สุด
กท 0200/3468
28 สิงหาคม 2563ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
38ด่วนที่สุด
กท 0501/1618
26 สิงหาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
39ด่วนที่สุด
กท 0502/1195
27 สิงหาคม 2563รายงานผลการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานครกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
40ด่วนที่สุด
กท 0502/1181
25 สิงหาคม 2563รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล