หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0401/1994
22 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
32ด่วนที่สุด
กท 0501/1184
23 มิถุนายน 2563การประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 6/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
33ด่วนที่สุด
กท 0501/1178
22 มิถุนายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
34ด่วนที่สุด
กท 0404/5898
18 มิถุนายน 2563ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35ด่วนที่สุด
กท 0404/5888
18 มิถุนายน 2563ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ อ.ก.ก.7(ส))สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
36ด่วนที่สุด
กท 1305/2939
15 มิถุนายน 2563การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
37ด่วนที่สุด
กท 0401/1977
17 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38ด่วนที่สุด
กท 0501/1155
16 มิถุนายน 2563ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
39ด่วนที่สุด
กท 1505/1580
15 มิถุนายน 2563ขอความร่วมมือพิจารณาให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติต่อมาตรการส่งเสริมการลาของสามี เพื่อช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด กรณีข้าราชการชาย และมาตรการขยายวันลาคลอดของมารดา โดยได้รับค่าจ้างกรณีข้าราชการหญิงสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
40ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 46
15 มิถุนายน 2563รายงานผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร