หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0200/4426
17 สิงหาคม 2565รายงานผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
32ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 207
18 สิงหาคม 2565กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนที่สุด
กท 0401/3113
16 สิงหาคม 2565การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34ด่วนที่สุด
กท 0501/1564
19 สิงหาคม 2565การสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
35ด่วนที่สุด
กท 0304/1644
15 สิงหาคม 2565การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
36ด่วนที่สุด
กท 0301/1507
27 กรกฎาคม 2565รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
37ด่วนที่สุด
กท 0501/1543
17 สิงหาคม 2565มารดาของลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
38ด่วนที่สุด
กท 0501/1539
16 สิงหาคม 2565บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
39ด่วนที่สุด
กท 0401/3111
16 สิงหาคม 2565แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ"สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
40ด่วนที่สุด
กท 0200/4315
11 สิงหาคม 2565บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร