หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 1305/8316
18 ธันวาคม 2563การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
32ด่วนที่สุด
กท 0401/4165
21 ธันวาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนที่สุด
กท 0401/4151
18 ธันวาคม 2563หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34ด่วนที่สุด
กท 0400.1/ 920
16 ธันวาคม 2563แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 191
15 ธันวาคม 2563ขอเชิญร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
36ด่วนที่สุด
กท 0302/2080
09 ธันวาคม 2563ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Waste Management and Management and Smart Urbanisationกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
37ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 188
07 ธันวาคม 2563การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38ด่วนที่สุด
กท 0401/4033
04 ธันวาคม 2563หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
39ด่วนที่สุด
กท 0401/2110
13 พฤศจิกายน 2563ผลการพิจารณาความจำเป็นในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแบบ TN1)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
40ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 187
01 ธันวาคม 2563ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร