หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 1080 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0305/862
06 กุมภาพันธ์ 2567การสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการเข้าร่วมรับฟังคลินิกรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
32ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 20
08 กุมภาพันธ์ 2567ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและทำความสะอาดห้องหม้อแปลงและทดสอบระบบ ATS ประจำปี 2567 ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าด้านถนนศิริพงษ์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33ด่วนที่สุด
กท 1102/1226
07 กุมภาพันธ์ 2567ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
34ด่วนที่สุด
กท 0200/891
08 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
35ด่วนที่สุด
กท 0302/721
30 มกราคม 2567หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
36ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 10
22 มกราคม 2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและจัดพิธีการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
37ด่วนที่สุด
กท 0200/559
26 มกราคม 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
38ด่วนที่สุด
กท 0200/558
26 มกราคม 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
39ด่วนที่สุด
กท 0303/0459
22 มกราคม 2567การพิจารณาโครงการฝึกอบรม/สัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
40ด่วนที่สุด
กท 0501/177
29 มกราคม 2567การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2567สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล