หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 1703/1328
10 สิงหาคม 2564แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครสำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
32ด่วนที่สุด
กท 1304/844
13 สิงหาคม 2564แจ้งการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่ายกองบัญชี
สำนักการคลัง
33ด่วนที่สุด
กท 0502/8130
11 สิงหาคม 2564ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
34ด่วนที่สุด
กท 0302/1190
03 สิงหาคม 2564แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
35ด่วนที่สุด
กท 0501/1371
04 สิงหาคม 2564การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
36ด่วนที่สุด
กท 0701/5921
30 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
37ด่วนที่สุด
กท 0701/5919
30 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
38ด่วนที่สุด
กท 0501/1343
02 สิงหาคม 2564การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
39ด่วนที่สุด
กท 0501/1341
02 สิงหาคม 2564ขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
40ด่วนที่สุด
กท 0404/6540
27 กรกฎาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร