หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 1207/1452
22 กรกฎาคม 2565การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
52ด่วนที่สุด
กท 0404/7178
22 กรกฎาคม 2565ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
53ด่วนที่สุด
กท 0501/1394
25 กรกฎาคม 2565ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 5/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
54ด่วนที่สุด
กท 0200/3687
22 กรกฎาคม 2565ข้อสั่งการจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 167
20 กรกฎาคม 2565ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 76
21 กรกฎาคม 2565พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57ด่วนที่สุด
กท 0401/2711
21 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0302/1466
22 กรกฎาคม 2565ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
59ด่วนที่สุด
กท 0401/2681
20 กรกฎาคม 2565การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 0708/6779
12 กรกฎาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย