หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 0307/1060
07 กรกฎาคม 2564แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานครกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
52ด่วนที่สุด
กท 1305/3145
01 กรกฎาคม 2564การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
53ด่วนที่สุด
กท 0501/0782
07 กรกฎาคม 2564ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
54ด่วนที่สุด
กท 0401/1979
06 กรกฎาคม 2564หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 0200/3065
05 กรกฎาคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 0501/1198
05 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
57ด่วนที่สุด
กท 0701/4714
30 มิถุนายน 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
58ด่วนที่สุด
กท 0501/1167
23 มิถุนายน 2564การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
59ด่วนที่สุด
กท 0404/5748
29 มิถุนายน 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 0701/4795
25 มิถุนายน 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย