หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 1304/1362
12 พฤศจิกายน 2563แจ้งการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่ายกองบัญชี
สำนักการคลัง
52ด่วนที่สุด
กท 0401/3851
13 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
53ด่วนที่สุด
กท 0401/3793
10 พฤศจิกายน 2563การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
54ด่วนที่สุด
กท 0406/805
06 พฤศจิกายน 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 0401/3714
05 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 14สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 0401/3678
02 พฤศจิกายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 121 ประจำปีงบประมาณ 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57ด่วนที่สุด
กท 0303/1844
03 พฤศจิกายน 2563ขอสำรวจรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 1207/2451
29 ตุลาคม 2563เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
59ด่วนที่สุด
กท 0401/3639
28 ตุลาคม 2563แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 1902/734
12 ตุลาคม 2563การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร