หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 1305/2644
29 พฤษภาคม 2563การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
52ด่วนที่สุด
กท 0502/770
01 มิถุนายน 2563แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
53ด่วนที่สุด
กท 0501/1012
01 มิถุนายน 2563ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
54ด่วนที่สุด
กท 1305/2546
22 พฤษภาคม 2563ซักความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19))สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
55ด่วนที่สุด
กท 0408/2570
22 พฤษภาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ให้ร่วมเผยแพร่และแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ...สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 0200/1928
26 พฤษภาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
57ด่วนที่สุด
กท 0303/887
25 พฤษภาคม 2563การประเมินผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0303/940
25 พฤษภาคม 2563การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ณ พื้นที่ปฏิบัติงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
59ด่วนที่สุด
กท 1305/2349
13 พฤษภาคม 2563พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
60ด่วนที่สุด
กท 0404/347
21 พฤษภาคม 2563รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร