หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 1080 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 0303/24
03 มกราคม 2567การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
52ด่วนที่สุด
กท 0200/8938
28 ธันวาคม 2566ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26/2566สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
53ด่วนที่สุด
กท 0305/6247
26 ธันวาคม 2566การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
54ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 276
22 ธันวาคม 2566แจ้งแนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 0307/384
26 ธันวาคม 2566เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 1207/3673
26 ธันวาคม 2566ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมโภชพระอาราม ครบ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
57ด่วนที่สุด
กท 0404/16450
26 ธันวาคม 2566ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0406/7307
22 ธันวาคม 2566ขอส่งคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
59ด่วนที่สุด
กท 0200/8783
21 ธันวาคม 2566ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2566สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 1207/3570
21 ธันวาคม 2566ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว