หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 112
30 กรกฎาคม 2563ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
52ด่วนที่สุด
กท 1309-3655
22 กรกฎาคม 2563ให้หน่วยงานดำเนินการเสนอเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบงานบำเหน็จบำนาญกองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง
53ด่วนที่สุด
กท 0503/471
23 กรกฎาคม 2563การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
54ด่วนที่สุด
กท 1803/1065
16 กรกฎาคม 2563การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
55ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 106
21 กรกฎาคม 2563การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 0501/1381
21 กรกฎาคม 2563การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
57ด่วนที่สุด
กท 1902/468
13 กรกฎาคม 2563การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 105
20 กรกฎาคม 2563พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
59ด่วนที่สุด
กท 0401/2393
17 กรกฎาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 1308/461
10 กรกฎาคม 2563กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลกองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง