หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 0404/6634
14 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
62ด่วนที่สุด
กท 0401/2325
13 กรกฎาคม 2563ทุนโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
63ด่วนที่สุด
กท 0501/1211
29 มิถุนายน 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64ด่วนที่สุด
กท 0406/454
09 กรกฎาคม 2563เวียนแจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
65ด่วนที่สุด
กท 1301/3317
08 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย MEA EV SMART CHARGING SYSTEM ของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเลขานุการ
สำนักการคลัง
66ด่วนที่สุด
กท 0707/5361
08 กรกฎาคม 2563การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย
67ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
09 กรกฎาคม 2563การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอารมย์ วงษ์มหา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68ด่วนที่สุด
กท 0601/7080
25 มิถุนายน 2563ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
69ด่วนที่สุด
กท 0701/5237
01 กรกฎาคม 2563ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
70ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 95
30 มิถุนายน 2563การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร