หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 1305/3520
12 กรกฎาคม 2565การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
62ด่วนที่สุด
กท 0401/2654
18 กรกฎาคม 2565การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวันสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
63ด่วนที่สุด
กท 0501/1325
12 กรกฎาคม 2565การใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (SED - Learning)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64ด่วนที่สุด
กท 0510/413
12 กรกฎาคม 2565ขอส่งสำเนาหนังสือการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัลกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
65ด่วนที่สุด
กท 1207/1312
07 กรกฎาคม 2565ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
66ด่วนที่สุด
กท 0401/2583
08 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
67ด่วนที่สุด
กท 0404/6667
07 กรกฎาคม 2565เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 72
07 กรกฎาคม 2565รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
69ด่วนที่สุด
กท 0708/6294
01 กรกฎาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
70ด่วนที่สุด
กท 0302/1328
05 กรกฎาคม 2565ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Urban Pandemic Response In Citiesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร