หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 0406/340
20 พฤษภาคม 2563เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติมสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
62ด่วนที่สุด
กท 1305/2306
12 พฤษภาคม 2563ขออนุมัติหลักการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
63ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 75
19 พฤษภาคม 2563การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอุไร กิตติศุภกร มารดาของนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
64ด่วนที่สุด
กท 0403/3078
14 พฤษภาคม 2563ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการขอเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถยนต์สำหรับเข้า - ออก ลานจอดรถยนต์ ลานคนเมืองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
65ด่วนที่สุด
กท 0502/675
12 พฤษภาคม 2563ขอให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์บรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
66ด่วนที่สุด
กท 0704/3772
08 พฤษภาคม 2563การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สำนักอนามัย
67ด่วนที่สุด
กท 0404/4480
08 พฤษภาคม 2563ขอความเห็นชอบให้เลื่อนการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68ด่วนที่สุด
กท 0200/1612
05 พฤษภาคม 2563ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาประชุมและส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
69ด่วนที่สุด
กท 0200/
01 พฤษภาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
70ด่วนที่สุด
กท 1308/2028
28 เมษายน 2563แนวทางการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง