หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 0304/1789
22 ตุลาคม 2563ขออนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเดินทางไปราชการและเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการสื่อสารและเผยแพร่ผลการศึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
62ด่วนที่สุด
กท 0401/3599
22 ตุลาคม 2563ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2021/2022 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
63ด่วนที่สุด
กท 0501/2090
14 ตุลาคม 2563การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64ด่วนที่สุด
กท 0501/2076
22 ตุลาคม 2563การรับ - ส่งเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
  65ด่วนที่สุด
  กท 1207/1240
  20 ตุลาคม 2563มอบหมายภารกิจในการจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
  66ด่วนที่สุด
  กท 1902/1752
  25 กันยายน 2563แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานระบบงบประมาณ
  สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
  67ด่วนที่สุด
  กท 1902/780
  01 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานระบบงบประมาณ
  สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
  68ด่วนที่สุด
  กท 0502/1452
  19 ตุลาคม 2563การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
  69ด่วนที่สุด
  กท 1104/4787
  05 ตุลาคม 2563ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
  สำนักสิ่งแวดล้อม
  70ด่วนที่สุด
  กท 1302/5239
  06 ตุลาคม 2563การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565กองรายได้
  สำนักการคลัง