หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 1305/2661
02 มิถุนายน 2564แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
72ด่วนที่สุด
กท 0701/4039
07 มิถุนายน 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
73ด่วนที่สุด
กท 0303/846
01 มิถุนายน 2564เวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
74ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 76
08 มิถุนายน 2564นายดั่น ทายตะนุ บิดาของนางดรุณี โลหิตศิริ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
75ด่วนที่สุด
กท 0501/1002
07 มิถุนายน 2564ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
76ด่วนที่สุด
กท 1305/2515
24 พฤษภาคม 2564แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
77ด่วนที่สุด
กท 1902/282
24 พฤษภาคม 2564การประเมินความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการก่อนเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78ด่วนที่สุด
กท 0501/974
01 มิถุนายน 2564ขอส่งสำเนาคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องอัจฉริยะ (Smart City) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
79ด่วนที่สุด
กท 0401/1335
27 พฤษภาคม 2564ทุนการศึกษา Australia Awards Scholarships ปีการศึกษา 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80ด่วนที่สุด
กท 0400/ป.27
24 พฤษภาคม 2564รายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหน่วยงานและส่วนราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร