หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 962 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 123
31 พฤษภาคม 2566สำนักพระราชวังแจ้งการจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
72ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 124
31 พฤษภาคม 2566ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมืองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
73ด่วนที่สุด
กท 1305/2871
26 พฤษภาคม 2566พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2566สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
74ด่วนที่สุด
กท 1207/1473
26 พฤษภาคม 2566การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride 2023สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
75ด่วนที่สุด
กท 0304/1210
25 พฤษภาคม 2566ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
76ด่วนที่สุด
กท 0708/ว 169
25 พฤษภาคม 2566แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์และระยะเข้าสู่ฤดูฝนกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
77ด่วนที่สุด
กท 0802/4307
25 พฤษภาคม 2566รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักการศึกษา
78ด่วนที่สุด
กท 0406/2637
23 พฤษภาคม 2566ขอขอบคุณสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79ด่วนที่สุด
กท 0408/2216
22 พฤษภาคม 2566ขอเชิญลงทะเบียนเข้าใช้ Line Official Account "เพื่อนผู้ว่าฯ"สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80ด่วนที่สุด
กท 0200/3455
23 พฤษภาคม 2566ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2566สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร