หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 0401/2095
26 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7-8สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
72ด่วนที่สุด
กท 0501/1221
29 มิถุนายน 2563สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
73ด่วนที่สุด
กท 0403/4149
25 มิถุนายน 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
74ด่วนที่สุด
กท 0200/2407
24 มิถุนายน 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
75ด่วนที่สุด
กท 0406/408
23 มิถุนายน 2563การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชนสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
76ด่วนที่สุด
กท 0701/4908
22 มิถุนายน 2563เส้นทางระบบงานสารบรรณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
77ด่วนที่สุด
กท 0401/1994
22 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78ด่วนที่สุด
กท 0501/1184
23 มิถุนายน 2563การประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 6/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
79ด่วนที่สุด
กท 0501/1178
22 มิถุนายน 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
80ด่วนที่สุด
กท 0404/5898
18 มิถุนายน 2563ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร