หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 0401/2503
05 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 18สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
72ด่วนที่สุด
กท 1207/1290
05 กรกฎาคม 2565การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
73ด่วนที่สุด
กท 0303/1296
01 กรกฎาคม 2565ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
74ด่วนที่สุด
กท 0303/1313
01 กรกฎาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
75ด่วนที่สุด
กท 0405/4249
01 กรกฎาคม 2565การทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
76ด่วนที่สุด
กท 0602/3219
29 มิถุนายน 2565ขอส่งสำเนาคำสั่งฯ โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
77ด่วนที่สุด
กท 0708/ว. 133
27 มิถุนายน 2565มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการแพร่ระบาดกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
78ด่วนที่สุด
กท 0602/7044
29 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 (สคส.4)สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
79ด่วนที่สุด
กท 1104/3429
28 มิถุนายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง Green & Low-Carbon City Development จากสาธารณรัฐประชาชนจีนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
80ด่วนที่สุด
กท 0403/ว64
29 มิถุนายน 2565การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร