หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 0403/ว68
29 เมษายน 2563การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆและการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
72ด่วนที่สุด
กท 0401/1466
27 เมษายน 2563ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
73ด่วนที่สุด
กท 1305/1899
17 เมษายน 2563มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
74ด่วนที่สุด
กท 0501/794
20 เมษายน 2563การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
75ด่วนที่สุด
กท 1304/1823
15 เมษายน 2563การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกองบัญชี
สำนักการคลัง
76ด่วนที่สุด
กท 0501/728
10 เมษายน 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
77ด่วนที่สุด
กท 0406/2213
15 เมษายน 2563ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78ด่วนที่สุด
กท 0401/1341
13 เมษายน 2563การสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79ด่วนที่สุด
กท 0406/2142
13 เมษายน 2563แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถารการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80ด่วนที่สุด
กท 1305/1764
10 เมษายน 2563สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง