หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 1080 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 0303/5441
15 พฤศจิกายน 2566ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Capacity Building towards Air Quality Managementกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
82ด่วนที่สุด
กท 1207/3134
14 พฤศจิกายน 2566ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
83ด่วนที่สุด
กท 0305/5438
15 พฤศจิกายน 2566ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินศักยภาพตนเองด้านมิติทางเพศและการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามโครงการจัดทำตรารับรองความเท่าเทียมทางเพศสำหรับหน่วยงานรัฐกองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
84ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 242
17 พฤศจิกายน 2566กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
85ด่วนที่สุด
กท 0302/5437
15 พฤศจิกายน 2566กิจกรรมพี่เลี้ยงยุคใหม่โดนใจคน Gen Y & Gen Z ครั้งที่ 1กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
86ด่วนที่สุด
กท 0405/7377
09 พฤศจิกายน 2566ขอให้ตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
87ด่วนที่สุด
กท 0200/7984
15 พฤศจิกายน 2566ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2566สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
88ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 236
10 พฤศจิกายน 2566ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเข้าสำรวจตรวจสอบปัญหาและสภาพของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
89ด่วนที่สุด
กท 0100/1782
08 พฤศจิกายน 2566รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตวื พ.ศ. ....สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
90ด่วนที่สุด
กท 0303/5323
09 พฤศจิกายน 2566ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร