หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 390 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 0401/1317
25 พฤษภาคม 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82ด่วนที่สุด
กท 0401/1301
25 พฤษภาคม 2564ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83ด่วนที่สุด
กท 1305/2030
23 เมษายน 2564แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
84ด่วนที่สุด
กท 1305/2031
23 เมษายน 2564ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์ื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
85ด่วนที่สุด
กท 0404/4404
20 พฤษภาคม 2564สำรวจข้าราชการบรรจุใหม่ที่ความเสี่ยงสูงหรือมีภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
86ด่วนที่สุด
กท 0200/2124
19 พฤษภาคม 2564สำรวจความต้องการใช้รถยนต์ให้ยืม เพื่อใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
87ด่วนที่สุด
กท 1207/1028
17 พฤษภาคม 2564อดีตผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมถึงแก่กรรมสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
88ด่วนที่สุด
กท 0200/2021
14 พฤษภาคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
89ด่วนที่สุด
กท 1305/2223
06 พฤษภาคม 2564พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2564สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
90ด่วนที่สุด
กท 0701/3242
12 พฤษภาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย