หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 148 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 0404/5888
18 มิถุนายน 2563ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แบบ อ.ก.ก.7(ส))สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82ด่วนที่สุด
กท 1305/2939
15 มิถุนายน 2563การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
83ด่วนที่สุด
กท 0401/1977
17 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
84ด่วนที่สุด
กท 0501/1155
16 มิถุนายน 2563ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
85ด่วนที่สุด
กท 1505/1580
15 มิถุนายน 2563ขอความร่วมมือพิจารณาให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติต่อมาตรการส่งเสริมการลาของสามี เพื่อช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด กรณีข้าราชการชาย และมาตรการขยายวันลาคลอดของมารดา โดยได้รับค่าจ้างกรณีข้าราชการหญิงสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
86ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 46
15 มิถุนายน 2563รายงานผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
87ด่วนที่สุด
กท 0401/1866
08 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล" รุ่นที่ 1-3สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
88ด่วนที่สุด
กท 0601/6349
05 มิถุนายน 2563ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
89ด่วนที่สุด
กท 0302/970
05 มิถุนายน 2563ทุนศึกษาหลักสูตร Smart City for ASEANกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
90ด่วนที่สุด
กท 0406/379
04 มิถุนายน 2563เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติมสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร