หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 102 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 1305/1603
01 เมษายน 2563แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
82ด่วนที่สุด
กท 0408/1793
07 เมษายน 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) กรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83ด่วนที่สุด
กท 0406/213
03 เมษายน 2563การออกหนัังสือรับรองข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานการบริหารราชการนอกเคหสถาน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
84ด่วนที่สุด
กท 0406/296
03 เมษายน 2563เวียนแจ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แถลงการณ์ คำสั่ง และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
85ด่วนที่สุด
กท 1309/590
30 มีนาคม 2563ให้ทุกหน่วยงานยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญกองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง
86ด่วนที่สุด
กท 0200/926
11 มีนาคม 2563ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
87ด่วนที่สุด
กท 0406/197
31 มีนาคม 2563เวียนแจ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
88ด่วนที่สุด
กท 0501/621
30 มีนาคม 2563ขอส่งรายละเอียดการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง กทม.1สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
89ด่วนที่สุด
กท 0403/181
25 มีนาคม 2563แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90ด่วนที่สุด
กท 0200/1150
27 มีนาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 830/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร