หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 688 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 67
01 กรกฎาคม 2565คุณหญิงนันทกา สุรประภาตะนันท์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่อนิจกรรมสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 66
30 มิถุนายน 2565ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น Aสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83ด่วนที่สุด
กท 0306/1278
29 มิถุนายน 2565การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
84ด่วนที่สุด
กท 0200/2983
29 มิถุนายน 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
85ด่วนที่สุด
กท 0404/6273
28 มิถุนายน 2565ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
86ด่วนที่สุด
กท 0701/6072
28 มิถุนายน 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
87ด่วนที่สุด
กท 0406/991
24 มิถุนายน 2565การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
88ด่วนที่สุด
กท 0601/6696
22 มิถุนายน 2565ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
89ด่วนที่สุด
กท 0406/3709
24 มิถุนายน 2565เวียนแจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90ด่วนที่สุด
กท 0302/1205
21 มิถุนายน 2565การดำเนินการตามแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding)กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร