ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ อ 0060/2565


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
อ 0060/2565
ลงวันที่
23 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) ครั้งที่ 12
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด