รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0100/1340


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0100/1340
ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ