รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0100/1458


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0100/1458
ลงวันที่
05 สิงหาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ