รายละเอียดหนังสือ กท 0100/2135


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0100/2135
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ