ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/2901


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/2901
ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก