ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0200/2949


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/2949
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด