ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0200/3059


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/3059
ลงวันที่
05 สิงหาคม 2563
เรื่อง
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด