รายละเอียดหนังสือ กท 0200/4073


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/4073
ลงวันที่
12 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ