ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/5568


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/5568
ลงวันที่
22 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด