ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/5606


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/5606
ลงวันที่
23 กันยายน 2565
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด