ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/908


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/908
ลงวันที่
23 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด