รายละเอียดหนังสือ กท 0301/1836


ต้นเรื่อง
กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0301/1836
ลงวันที่
13 กันยายน 2565
เรื่อง
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ