รายละเอียดหนังสือ กท 0301/2213


ต้นเรื่อง
กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0301/2213
ลงวันที่
05 มกราคม 2564
เรื่อง
ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ