รายละเอียดหนังสือ กท 0301/55


ต้นเรื่อง
กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0301/55
ลงวันที่
15 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายในมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ