ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1012


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1012
ลงวันที่
02 มิถุนายน 2565
เรื่อง
กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก