ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1072


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1072
ลงวันที่
07 มิถุนายน 2565
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Development of Local Governments for Sustainable and Carbon - neutral Urban Development
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก