ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1110


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1110
ลงวันที่
19 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดีย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก