ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1131


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1131
ลงวันที่
14 มิถุนายน 2565
เรื่อง
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด