ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1204


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1204
ลงวันที่
24 มิถุนายน 2565
เรื่อง
ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด