ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1328


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1328
ลงวันที่
07 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Urban Pandemic Response In Cities
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด