ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/16


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/16
ลงวันที่
06 มกราคม 2564
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Public Service 4.0 : Smart Nation Citizen Services
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด