ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1677


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1677
ลงวันที่
05 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ทุนประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Smart Cities
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก