ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/1944


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/1944
ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Ending TB in the Era of Universal Health Coverage toward Sustainable Development Goals
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก