ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/2080


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/2080
ลงวันที่
15 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Waste Management and Management and Smart Urbanisation
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด