ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/2221


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/2221
ลงวันที่
05 มกราคม 2564
เรื่อง
การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน