ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/541


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/541
ลงวันที่
09 มีนาคม 2566
เรื่อง
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์หลักสูตร Sustainable Financing of Cities
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด