ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0302/737


ต้นเรื่อง
กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0302/737
ลงวันที่
23 เมษายน 2563
เรื่อง
ขอเชิญรับสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 ,66
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก